Algemene voorwaarden - W. Schut Groenvoorziening

(Voorwaarden zijn altijd van toepassing indien anders overeengekomen. Algemene voorwaarden zijn op te vragen bij info@schutgroen.nl ).

Definities

 1. W. Schut Groenvoorziening : W. Schut Groenvoorziening, gevestigd te Doornenburg onder KvK nr. 53281454.
 2. Klant: degene met wie W. Schut Groenvoorziening een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: W. Schut Groenvoorziening en klant.
   

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens W. Schut Groenvoorziening
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden nadrukkelijk uit.
   

Aanbiedingen en offertes

 1. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 2. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
   

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt W. Schut Groenvoorziening zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaardingen van de klant verbindt W. Schut Groenvoorziening slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
   

Prijzen

 1. Alle prijzen die W. Schut Groenvoorziening hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan W. Schut Groenvoorziening te allen tijden wijzigen.
 2. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die W. Schut Groenvoorziening niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door W. Schut Groenvoorziening vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van W. Schut Groenvoorziening, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient W. Schut Groenvoorziening de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 8. W. Schut Groenvoorziening heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 9. Voorafgaand aan de ingang ervan zal W. Schut Groenvoorziening prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 10. De consument heeft het recht om de overeenkomst met W. Schut Groenvoorziening op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
   
   

 Betalingen en betalingstermijn 

 1. De klant (consumenten) moet declaraties binnen 14 dagen (bedrijven) binnen 30 dagen na factuurdatum aan W. Schut Groenvoorziening betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat W. Schut Groenvoorziening de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. W. Schut Groenvoorziening behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is W. Schut Groenvoorziening gerechtigd een rente van 2% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan W. Schut Groenvoorziening
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag W. Schut Groenvoorziening zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van W. Schut Groenvoorziening op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door W. Schut Groenvoorziening, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan W. Schut Groenvoorziening te betalen.

 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is W. Schut Groenvoorziening gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. W. Schut Groenvoorziening roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan W. Schut Groenvoorziening, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op te schorten.

 

Retentierecht 

 1. W. Schut Groenvoorziening kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van W. Schut Groenvoorziening heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog een betaling verschuldigd is aan W. Schut Groenvoorziening .
 3. W. Schut Groenvoorziening is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doen de klant afstand van zijn recht om een schuld aan W. Schut Groenvoorziening te verrekenen met een vordering op W. Schut Groenvoorziening

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. W. Schut Groenvoorziening blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van W. Schut Groenvoorziening op grond van wat voor met W. Schut Groenvoorziening gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan W. Schut Groenvoorziening zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings-en waterschade evenals diefstal:

 

 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van W. Schut Groenvoorziening die bij de klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 

 1. De klant geeft op eerste verzoek van W. Schut Groenvoorziening de polis van deze verzekering ter inzage.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventuele kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

 

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor W. Schut Groenvoorziening enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
   
   

Uitvoering van de overeenkomst

 1. W. Schut Groenvoorziening voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. W. Schut Groenvoorziening heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat W. Schut Groenvoorziening tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat W. Schut Groenvoorziening tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan W. Schut Groenvoorziening
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert W. Schut Groenvoorziening de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door W. Schut Groenvoorziening redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen W. Schut Groenvoorziening en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Onderhoudscontracten worden stilzwijgend verlengd.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant W. Schut Groenvoorziening schriftelijk in gebreke stellen.
   
   

Intellectueel eigendom

 1. W. Schut Groenvoorziening behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers, met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van W. Schut Groenvoorziening (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Boetebeding 

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectuele eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van W. Schut Groenvoorziening een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven benoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van W. Schut Groenvoorziening waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
   

 

 

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart W. Schut Groenvoorziening tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door W. Schut Groenvoorziening geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten 

 1. De klant dient een door W. Schut Groenvoorziening geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant W. Schut Groenvoorziening daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen W. Schut Groenvoorziening uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat W. Schut Groenvoorziening in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat W. Schut Groenvoorziening gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan W. Schut Groenvoorziening .
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling W. Schut Groenvoorziening ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
   
   

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als W. Schut Groenvoorziening een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan W. Schut Groenvoorziening verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid W. Schut Groenvoorziening 

 1. W. Schut Groenvoorziening is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien W. Schut Groenvoorziening aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. W. Schut Groenvoorziening is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien W. Schut Groenvoorziening aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van W. Schut Groenvoorziening vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek.

 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer W. Schut Groenvoorziening toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door W. Schut Groenvoorziening niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat W. Schut Groenvoorziening in verzuim is.
 3. W. Schut Groenvoorziening heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien W. Schut Groenvoorziening kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:78 Burgerlijk Wetboek geldt een tekortkoming van W. Schut Groenvoorziening in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan W. Schut Groenvoorziening kan worden toegerekend in een van de wil van W. Schut Groenvoorziening onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van W. Schut Groenvoorziening kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,elektriciteit- internet-,computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor W. Schut Groenvoorziening 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat W. Schut Groenvoorziening er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. W. Schut Groenvoorziening is in een overmacht situatie geen enkel (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. W. Schut Groenvoorziening is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal W. Schut Groenvoorziening zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van W. Schut Groenvoorziening
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat W. Schut Groenvoorziening bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
   

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar W. Schut Groenvoorziening is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 14 Januari 2020.