Visie, missie en KAM-Beleid

Visie

Schut Groenvoorziening te Doornenburg hanteert maatschappelijk verantwoord ondernemen als belangrijk uitgangspunt. Nieuwe marktkansen worden geboden door blijvende aandacht voor: kwalitatief hoogwaardige duurzame producten & diensten leveren, medewerkers (eigen en van derden) veilig en gezond laten werken, het milieu zoveel mogelijk ontzien (bij aanleg, onderhoud en/of grondbewerking) en waar mogelijk verbeteren. Om bij te dragen aan duurzaam ondernemerschap investeren wij in voorlichting en opleiding van het personeel. Daarnaast vind Schut Groenvoorziening het van belang dat een groene omgeving voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dit geldt van klein tot groot en van arm tot rijk. Met zowel grote als kleine ingrepen wil Schut Groenvoorziening bijdragen aan een groenere samenleving. Kwaliteit, realiteit en het achterliggende doel zijn dan ook de belangrijkste kernwaarden binnen Schut Groenvoorziening om de werkzaamheden zo ecologisch mogelijk te verrichten. 


Missie

Schut Groenvoorziening te Doornenburg streeft ernaar om een partner, voor onze klanten, zoals Woonstichtingen, Gemeenten, Overheidsinstellingen, Dienst Justitiële Inrichtingen, VVE- en Vastgoedbeheerders, Projectontwikkelaars, grote en kleine bedrijven en particulieren, te zijn voor ontwerpen, adviseren, aanleggen en onderhouden van groenwerken. Door de vele verschillende werkzaamheden heeft Schut Groenvoorziening te Doornenburg veel expertise in huis. Schut Groenvoorziening hecht waarde aan praktische werkbaarheid en een goede samenwerking met haar eigen medewerkers, als de vaste leveranciers en opdrachtgevers. Schut Groenvoorziening richt zich vooral op de optimale wisselwerking met de opdrachtgever in het gehele proces. 

 

Het afleveren van kwaliteit en een goed onderling contact met de klant staan hoog in het vaandel. Dit heeft als resultaat dat wij de werkzaamheden in nauw overleg en naar wens en volle tevredenheid van de opdrachtgever zullen uitvoeren. Daarnaast voeren wij onze werkzaamheden op een veilige, gezonde en milieuverantwoorde manier uit.

 

Schut Groenvoorziening heeft dan als motto: ‘Wij maken het niet moeilijker, maar mooier’!

 

KAM-beleid

De directie van Schut Groenvoorziening te Doornenburg ziet het als haar plicht al haar activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers. 

 

Het beleid is er op gericht om iedere medewerker op de meest veilige manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, de veiligheid en gezondheid op zo goed mogelijke wijze te beschermen (voorkomen van persoonlijk letsel), het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid van derden.

 

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker en werkgever, maar ook die van de klant/opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde doelstelling geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het voorkomen van materiële schade en letselschade en een reductie van de kosten. 

 

Het werven, opleiden en voorlichten van onze eigen medewerkers en inkopen van kwalitatief betrouwbare derden & producten (leveranciers, ZZP’ers en onderaannemers) moeten ervoor zorgdragen dat de kwaliteit van producten en diensten gewaarborgd en verbeterd wordt. 

Enerzijds zal de directie zelf initiatieven nemen ter verhoging/verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Anderzijds zal de directie een beroep doen op de medewerking van alle medewerkers. Dit is een continu proces.

Van alle medewerkers, zowel in lijn als in staffunctie (zoals vastgelegd in het organogram, functieomschrijvingen en in het KAM-handboek), wordt geëist dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de KAM-regels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s die op een onveilige, ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt. Daarnaast is om dit continu te bewaken en te verbeteren een KAM-functionaris aangesteld. 

Schut Groenvoorziening streeft ernaar om voor een ieder een prettige, veilige en gezonde werkomgeving te creëren, met groei -en ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Door middel van klanttevredenheidsonderzoek en –metingen probeert het bedrijf tevens de opdrachtgevers- en klanttevredenheid continu te vergroten.

 

Schut Groenvoorziening besteedt aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Schut Groenvoorziening vind het van belang om dienst te verlenen aan opdrachtgevers van alle soorten en maten en hecht hierom dan ook veel waarde aan om iedereen een kans te bieden om samen met Schut Groenvoorziening bij te dragen in die dienstverlening. 

Het team van Schut Groenvoorziening bestaat dan ook uit een gevarieerde combinatie van medewerkers van jong tot oud, opgeleide vakmannen- en vrouwen en medewerkers in opleiding als ook medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt onder interne coaching. 

Hierbij worden onderstaande aandachtspunten als uitgangspunt gehanteerd: 

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen het effect op de winst telt, maar dat ook de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en het milieu een zwaarwegende rol spelen. De ondernemer streeft voortdurend naar een optimale balans tussen people, planet en profit.
 • Aan de betrokkenheid en de belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden wordt grote waarde toegekend.
 • De keuzes die Schut Groenvoorziening maakt worden op een eerlijke en transparante manier gecommuniceerd en verantwoord.
 • Tijdens de kennisdeling is er ook vanuit het MVO perspectief aandacht voor de verplichte onderdelen over arbo en milieu.
 • De directie en medewerkers verplichten zich zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord te handelen.
 • Inzet medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (inclusief Social Return verplichting vanuit de opdrachtgevers).
 • Blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaam ondernemen door de inzet van Schut Groenvoorziening van materiaal en materieel doorlopend kritisch te bekijken en aanpassen waar nodig en/of mogelijk. 
 • Het beleid mee laten groeien met klimatologische veranderingen, door alert te zijn en te blijven op de ontwikkelingen en op een passende wijze daarop in te spelen. 

 

De directie toetst het kwaliteit-, arbo-, milieu- en MVO-beleid jaarlijks tijdens de directiebeoordeling.

Om de continuïteit voor nu en in de toekomst te waarborgen, streven wij naar groei van de onderneming met behoud van resultaat.

 

Voor het bovenstaande is een zorgsysteem opgezet. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de vigerende versies van de normen/erkenningen: 

 • VCA*;
 • NEN-EN-ISO 9001;
 • BRL GROENKEUR Groenvoorziening.

 

Opgesteld namens de directie.